Ερμηνεία Ασφαλιστικών συμβάσεων

 

Η ερμηνεία των ασφαλιστικών συμβάσεων δεν υπόκειται σε ιδιαίτερους ερμηνευτικούς κανόνες. Οδηγό για την ερμηνεία των προνοιών τους αποτελούν οι αρχές που διέπουν την ερμηνεία εμπορικών συμβάσεων. Η ερμηνεία της σύμβασης αποτελεί νομικό και όχι πραγματικό θέμα, με επακόλουθο να εφαρμόζεται ο πρωταρχικής σημασίας κανόνας της Δεσμευτικότητας των δικαστικών προηγουμένων (Stare Decisis).

 

Το Δεσμευτικό των Δικαστικών Αποφάσεων αποτελεί βασικό θεσμό και του Κυπριακού Δικαίου. Το δεσμευτικό μέρος (Αρχή Δικαίου) των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως Εφετείο είναι δεσμευτικό για το Επαρχιακό Δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο ως Εφετείο δεν δεσμεύεται από προηγούμενες αποφάσεις του, αλλά κατά κανόνα δεν παρεκκλίνει από αυτές. Αποφάσεις ισόβαθμου Δικαστηρίου δεν έχουν δεσμευτικό αλλά πειστικό χαρακτήρα. Οι αποφάσεις των Αγγλικών Δικαστηρίων έχουν επίσης πειστικό χαρακτήρα.

 

Σύμφωνα με τον κανόνα, η ερμηνεία που δόθηκε από ανώτερο δικαστήριο σε ορισμένες λέξεις ή όρους (ρήτρες) της σύμβασης δεσμεύει κατώτερα δικαστήρια που ερμηνεύουν τις ίδιες λέξεις ή όρους ή ακόμα και παραλλαγές τους (E.R.H Ivamy General Principles of Insurance Law).

 

Κατά συνέπεια ο κανόνας δεν εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των ερμηνευόμενων λέξεων ή όρων. Έτσι, σε περίπτωση ανυπαρξίας προηγούμενης δεσμευτικής δικαστικής απόφασης , τα δικαστήρια εφαρμόζουν ορισμένους γενικά παραδεκτούς κανόνες ερμηνείας (R. Colmivaux Ins. Law).

 

Οι κανόνες που εφαρμόζονται είναι οι ακόλουθοι:

 

1. Η σύμβαση ερμηνεύεται ώστε να επικρατεί η πρόθεση των μερών.

2. Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ασφαλιστηρίου

3. Οι μη τυπωμένοι (written) όροι έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους έντυπους όρους.

4. Το ασφαλιστήριο ερμηνεύεται σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες της γραμματικής.

5. Ως περιεχόμενο των λέξεων θεωρείται η συνήθης έννοιά τους.

6. Η έννοια μιας λέξης μπορεί να περιοριστεί από τα συμφραζόμενα.

7. Οι λέξεις τους ασφαλιστηρίου πρέπει να ερμηνεύονται έτσι ώστε να περιέχουν ως νόημα αυτό που εκφράζουν.

ploutarchou claims consulting

Copyright © 2018, Ploutarchou Consultants

Powered  by WizAD Interactive